นกเขาชวาเสียง สำเนียงสะกอม วัฒนธรรมหล่อหลอม ออมทรัพย์ดีเด่น
 
 
นายคารม ไชยานุพงศ์ เกษตรอำเภอจะนะ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
แผนที่อำเภอ
ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2559
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายคารม ไชยานุพงศ์ เกษตรอำเภอจะนะ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ
ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดยมีสัสดีอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย นอกจากนี้
ท่านเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จาก สขข.5
ได้เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 นายคารม ไชยานุพงศ เกษตรอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสุวรรณี อินทองแก้ว นางสาวสายฝน สอระมัน และนายถวิน ตันสิน
เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานวันแตงโม ณ อบต.ตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
นางปรารมณ์ ยานะวิมุติ เกษตรจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย
นายสำเริง แก้วศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และนายจำเริญ จันศรีคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมสวนส้มจุก
ของนายอดุล ปานเส็ม หมู่ที่ ๗ บ้านนาใน ตำบลนาหว้า
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์
พื้นที่ปลูกส้มจุกพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาต่อไป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายคารม ไชยานุพงศ์ เกษตรอำเภอจะนะ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จัดโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (ยุวเกษตรกร)
โดยจัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและฝึกปฏิบัติการทำขนม
ปุยฝ้าย/เค้กกล้วยหอม ให้แก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทรายขาว ต.สะพานไม้แก่น จำนวน 46 ราย

 

 

Link สำนักงานเกษตร
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ
ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90310
จัดทำโดย นางอุมาภรณ์ แก้วคง
โทร./โทรสาร 074-207087

E-mail : jn_sk@doae.go.th