นกเขาชวาเสียง สำเนียงสะกอม วัฒนธรรมหล่อหลอม ออมทรัพย์ดีเด่น
 
 
นายคารม ไชยานุพงศ์ เกษตรอำเภอจะนะ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
แผนที่อำเภอ
ข้อมูลอำเภอ
บุคลากร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
 
แผนงาน/โครงการ
โครงการ ปี 2553
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
จุดถ่ายทอด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลการเกษตร
สถานที่สำคัญ
 
ข้อมูลกลุ่มสถาบัน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านสายใยรัก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
 

 

นายไพศาล   โรจนสราญรมย์   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5  จังหวัดสงขลา  และคณะติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ  โดยมุ่งเน้นการทำระบบ MRCF  มาใช้ส่งเสริมและพัฒนาการการเกษตร  ในพื้นที่โดยมีนายพีระพันธ์  แสงใส  เกษตรจังหวัดสงขลา และนายคารม  ไชยานุพงศ์ เกษตรอำเภอจะนะ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ

20/05/2557 >>>>>>>>ประมวลภาพ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะนำโดยนายจำเริญ จันศรีคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการ
ขยายผลโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ของจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอำเภอจะนะ
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงการปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โรงเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปี ๒๕๕๖ จำนวน ๓ โรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นายคารม ไชยานุพงศ์ เกษตรอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “น้ำชายามเช้า
กินข้าวยำสัญจร” ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต ๗
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และพลังมวลชน
กลุ่มต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อชี้แจงข้อราชการ
และประชาสัมพันธ ์กิจกรรมและงานต่างๆของสำนักงาน
เกษตรอำเภอจะนะ ให้ทุกหน่วยงาน ได้รับทราบและประสาน
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนร้และ
ทัศนศึกษา้ดูงาน โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (ผลไม้)
เมื่อวันที่ ๑๓–๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวน ๑๐๐ ราย โดยได้ศึกษาดูงาน
การจัดการสวนผลไม้ การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้ประสบ
ความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่
ี่อำเภอจะนะต่อไป

ในช่วงระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นางปรียา จิตตพงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ประสานงาน
ประจำตำบลตลิ่งชัน ลงพื้นที่พบปะ ชี้แจง รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบแปลงปลูกแตงโม พืชผักต่างๆ ในเขตตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก เมื่อวันที่
๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
เกษตรกรในพื้นที่

 

Link สำนักงานเกษตร
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ
ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90310
โทร./โทรสาร 074-207087
E-mail : jn_sk@doae.go.th